Donacions

Si voleu donar suport als esportistes de Special Olympics Catalunya per seguir treballant per la inclusió social de les persones amb discapacitat intel·lectual feu una donació a :

ES40 2100 1925 8402 0006 2095 (CaixaBank)

* Si feu una donació necessitarem que ens feu arribar el vostre nom, NIF  o CIF, adreça postal i import que has donat a [email protected] i així podrem emetre el certificat corresponent.

Si voleu també ens podeu fer un Bizum al 33590


* Special Olympics Catalunya és una entitat sense ànim de lucre que va ser declarada entitat d’utilitat pública l’any 2020.

El règim fiscal establert en la Llei 49/2002 suposa l’aplicació de diferents avantatges de caràcter subjectiu entre les que destaca l’aplicació de deduccions fiscals en Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i en l’Impost sobre Societats (IS) en les donacions realitzades a Special Olympics Catalunya per persones físiques i/o jurídiques.

  • Deduccions en l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) 

Les donacions realitzades per persones físiques a Special Olympics Catalunya gaudiran dels avantatges següents:

  • Un percentatge de deducció del 80% per a una aportació de 150€ o un import inferior.
  • A partir de 150€, les donacions seran deduïbles en un percentatge del 35%.
  • Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret de deducció a favor de Special Olympics Catalunya per import igual o superior, en cada un d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció que excedeixi de 150€ serà del 40%.

La deducció tindrà un límit del 10% de la base liquidable de l’impost.

  • Deduccions en l’Impost sobre societats (IS)

Les donacions no seran despesa deduïble en l’Impost sobre societats. No obstant, aquestes donacions tindran les següents deduccions fiscals en la quota.

  • El percentatge de deducció en la quota en l’Impost sobre Societats és del 35% (amb el límit de 10% sobre la base imponible).
  • Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret de deducció a favor de Special Olympics Catalunya per import igual o superior, en cada un d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció serà del 40%.
  • Les quantitats no deduïbles es poden aplicar en els períodes impositius que conclueixin en els 10 anys immediats i successius.

Aquest règim fiscal especial de deduccions en  Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i en l’Impost sobre Societats (IS) serà aplicable a totes les donacions realitzades a SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA a partir de l’1 de gener de 2020, a l’haver-se donat d’alta aquesta entitat en el règim fiscal especial establert a la Llei 49 / 2002 anteriorment referenciat, en el període impositiu de 2020.

L’efectivitat dels donatius, donacions i aportacions deduïbles fiscalment es justificarà mitjançant certificat expedit per SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA, amb compliment dels requisits establerts legalment.

Compartir:

Més publicacions

Xarxes