CONVOCATÒRIA ELECTORAL SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA

CONVOCATÒRIA ELECTORAL

La Junta Directiva de l’entitat SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA ha decidit per unanimitat, en data 26 de gener de 2021, convocar eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva de l’entitat, càrrecs que es proveiran mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret, entre tots els seus membres, per una majoria de vots.

Així mateix i d’acord amb el que disposa l’article 29 dels Estatuts, mitjançant el present document de convocatòria, s’informa del següent:

Nombre de llocs a proveir

La Junta Directiva de Special Olympics Catalunya està formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a vint-i-u, al capdavant dels quals hi ha un President/a. També forma part de la Junta Directiva un Vicepresident/a 1er, un Vicepresident/a 2on, un Vicepresident/a 3er, un Secretari/a i un Tresorer/a, així com un màxim de 15 vocals.

Les candidatures han d’incloure com a mínim un nombre de candidats/es no inferior a 2/3 de llocs elegibles.

Condicions per a ser elector i candidat/a

Per ser candidat/a cal ser soci/sòcia de l’entitat i complir les següents condicions:

 1. Socis/sòcies persones físiques:
  1. Tenir veïnatge administratiu a Catalunya.
  2. Ser major d’edat.
  3. Estar en ple ús dels drets civils.
  4. No haver incorregut en cap sanció inhabilitadora dictada per l’òrgan competent.
 2. Socis/sòcies persones jurídiques:
  1. Mateixos requisits que les persones físiques.
  2. Acreditar la representació de la persona jurídica integrant de l’assemblea General de Socis/sòcies en el moment de presentació de les candidatures.

Junta Electoral

La Junta Electoral està integrada per tres membres titulars i tres membres suplents, tots ells socis/sòcies de ple dret de l’entitat.

Els membres de la Junta Electoral s’han de designar per sorteig entre tots els socis i sòcies de ple dret. El sorteig se celebrarà a les 10 hores del 29 de gener de 2021

Cens electoral

Des del dia 3 de febrer fins el 10 de febrer de 2021 els socis i sòcies podran presentar les reclamacions que creguin oportunes contra les omissions, rectificacions o inclusions indegudes de socis i sòcies en el cens.

Termini per a la presentació de candidatures

Les candidatures a membres de la Junta Directiva de l’entitat es podran presentar des del dia 14 de febrer fins el dia 26 de febrer de 2021, mitjançant un escrit adreçat a la Junta Electoral, signat pels candidats/es i acompanyat per la fotocòpia del DNI. 

Dia i lloc de les eleccions 

La realització de les eleccions tindrà lloc el dia 16 de març de 2021 a les 19:00h, per mitjà d’una plataforma digital a causa de les restriccions de mobilitat actuals per la pandèmia de la Covid19.  

Forma d’acreditació dels electors

El sistema d’acreditació dels socis i sòcies per a la seva participació en les votacions serà la presentació del DNI. 

La resta d’aspectes i terminis rellevants del present procés electoral es troben recollits al calendari electoral aprovat per la Junta Directiva i en els  Estatuts de l’entitat. Ambdós documents estan a disposició dels socis i sòcies de l’entitat.

 

Convocatòria eleccions Special Olympics Catalunya. 

 

Barcelona, 26 de gener de 2021

JUNTA DIRECTIVA

 

Compartir:

Més publicacions

Xarxes