SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA DECLARADA ENTITAT D’UTILITAT PÚBLICA

La resolució reconeix el valor social de la tasca realitzada a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual durant tots aquests anys i atorga majors beneficis fiscals als nostres col·laboradors.

 

Special Olympics Catalunya està d’enhorabona perquè ha estat declarada entitat d’utilitat pública el passat mes d’abril. La notícia és molt positiva, per una banda, perquè reconeix la feina que s’està realitzant per part de l’entitat per una total integració de les persones amb discapacitat intel·lectual dins la societat mitjançant l’esport, i per l’altra, els nostres col·laboradors i associats actuals i futurs podran gaudir d’uns beneficis fiscals importants a partir de l’exercici 2020. 

El règim fiscal establert en la Llei 49/2002 suposa l’aplicació de diferents avantatges de caràcter subjectiu entre les que destaca l’aplicació de deduccions fiscals en Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i en l’Impost sobre Societats (IS) en les donacions realitzades a Special Olympics Catalunya per persones físiques i/o jurídiques.

L’obtenció d’aquest reconeixement és un incentiu fiscal per a totes aquelles entitats, empreses, o persones que a títol personal volen que seguim impulsant totes aquelles activitats per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies.

BENEFICIS

 Tal i com recull la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 8128, la RESOLUCIÓ JUS/921/2020, de 28 d’abril de 2020 de la Generalitat de Catalunya, reconeix a Special Olympics com a entitat d’Utilitat Pública. Amb aquesta declaració es podrà aplicar la llei 49/2002, de 23 de desembre, sobre el règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.

Els beneficis fiscals aplicables a les aportacions que es realitzin a Special Olympics Catalunya en concepte de donatius i donacions dineràries, de béns o de drets i de quotes d’afiliació, són els següents:

  • Deduccions en l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) [1]

Les donacions realitzades per persones físiques a Special Olympics Catalunya gaudiran dels avantatges següents:

  • Un percentatge de deducció del 80% per a una aportació de 150€ o un import inferior.
  • A partir de 150€, les donacions seran deduïbles en un percentatge del 35%.
  • Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret de deducció a favor de Special Olympics Catalunya per import igual o superior, en cada un d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció que excedeixi de 150€ serà del 40%.

La deducció tindrà un límit del 10% de la base liquidable de l’impost.

  • Deduccions en l’Impost sobre societats (IS)

Les donacions no seran despesa deduïble en l’Impost sobre societats. No obstant, aquestes donacions tindran les següents deduccions fiscals en la quota.

  • El percentatge de deducció en la quota en l’Impost sobre Societats és del 35% (amb el límit de 10% sobre la base imponible).
  • Si en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret de deducció a favor de Special Olympics Catalunya per import igual o superior, en cada un d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció serà del 40%.
  • Les quantitats no deduïbles es poden aplicar en els períodes impositius que conclueixin en els 10 anys immediats i successius.

 

Aquest règim fiscal especial de deduccions en  Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i en l’Impost sobre Societats (IS) serà aplicable a totes les donacions realitzades a SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA a partir de l’1 de gener de 2020, a l’haver-se donat d’alta aquesta entitat en el règim fiscal especial establert a la Llei 49 / 2002 anteriorment referenciat, en el període impositiu de 2020.

L’efectivitat dels donatius, donacions i aportacions deduïbles fiscalment es justificarà mitjançant certificat expedit per SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA, amb compliment dels requisits establerts legalment.

 

 

 

[1]% aplicables en virtut de la disposició final segona de l’RDL 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport a el sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID-2019 , amb efectes d’1 de gener de 2020.

 

Compartir:

Més publicacions

Xarxes