SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA, amb NIF G-63793905 i domicili a c/Hercegovina, 31 baixos de Barcelona, codi postal 08006, inscrita en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport amb el núm. 12377, informa als usuaris, que emprin els continguts i eines d’aquest web, de les condicions d’ús.

Els usuaris accepten aquestes condicions d’ús només pel fet d’accedir al web. SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús.

1.- Responsabilitat dels usuaris per ús i continguts. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis o continguts conforme a la legalitat vigent i a la bona fe, exclusivament per al seu ús personal, i a no realitzar directament ni indirectament una explotació comercial dels mateixos. En particular es prohibeix, i sense que això tingui caràcter limitador, qualsevol violació dels drets de tercers sobre la seva intimitat, honor, pròpia imatge, secret en les comunicacions, propietat intel·lectual i industrial o protecció de dades personals. SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA no assumeix cap responsabilitat derivada del mal ús dels serveis o continguts per part dels usuaris o de tercers.

2.- Propietat intel·lectual i industrial. Els continguts web de SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA pertanyen exclusivament a aquesta, o a tercers titulars que hagin autoritzat la inclusió dels mateixos en el web.

3.- Renúncies i limitacions de la responsabilitat. SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA no serà responsable de danys directes o indirectes, inclosos, a títol merament enunciatiu, els danys per pèrdua de dades o de beneficis que es derivin de l’ús del web, així com els danys relacionats amb la demora o impossibilitat d’utilització del servei (degudes, per exemple, a caigudes de la xarxa o suspensions temporals del fluid elèctric). SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA tampoc garanteix que el servei o el servidor estiguin lliures de virus o altres components nocius. SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA podrà suspendre temporalment o permanentment els serveis o continguts per raons d’actualització, manteniment, reparació dels seus sistemes o per qualsevol altra raó.

4.- Comunicacions amb SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA. Els usuaris tenen a la seva disposició les adreces de correu electrònic info@specialolympics.com i comunicacio@specialolympics.com .

5.- Llei aplicable i jurisdicció. Les disposicions que contenen aquestes condicions d’ús es regiran per la legislació espanyola. Excepte que la llei expressament ho prohibeixi, per a la resolució de totes les qüestions litigioses derivades de l’ús del web, els usuaris accepten sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutges i Tribunals de Barcelona.

6.- Política de privacitat. A través d’aquest web no es recullen dades de caràcter personal. Amb independència del que ja s’ha exposat anteriorment, SPECIAL OLYMPICS CATALUNYA informa als usuaris de l’ús de “cookies”, que en cap cas emmagatzema dades de caràcter personal. Si els usuaris no volen admetre “cookies”, hauran d’eliminar aquesta possibilitat des del seu propi navegador. La no admissió de “cookies” no afecta l’ús d’aquest web per a l’usuari.